گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,گزارش کارورزی رشته حسابداری
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این
فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع:

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              
صفحه

 

 

 

پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………
1

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………
2

 

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :کلیات…………………………………………………………………………………………………………..
4

 

تعریف مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………
5

 

تاریخچه مخابرات ایران…………………………………………………………………………………………………….
5

 

تشکیلا ت کنونی :
………………………………………………………………………………………………………….
6

 

    تاریخچه مخابرات
در استان فارس……………………………………………………………………………………
7

 

نوع شرکت
………………………………………………………………………………………………………………………
8

 

    شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………….
8

 

مدت شرکت……………………………………………………………………………………………………………………..
8

 

موضوع فعالیت های شرکت 
…………………………………………………………………………………………
8

 

اساسنامه شرکت………………………………………………………………………………………………………………
8

 

استفاده کنندگان صورت های مالی………………………………………………………………………………..
9

 

وضعیت اشتغال شرکت……………………………………………………………………………………………………
9

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع
…………………………………………………………. 10

 

ارکان شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
10

 

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………..
10

 

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
…………………………………………………………………………………
11

 

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….
11

 

وظايفو اختيارات مجمع عمومي عادي………………………………………………………………………..
12

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….
13

 

هیات مدیره شرکت………………………………………………………………………………………………………….
13

 

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره………………………………………………………………………………….
13

 

وظايفو اختيارات هيأت مديره
…………………………………………………………………………………….
14

 

وظايف واختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل……………………………………………………..
15

 

بازرسان(حسابرس)……………………………………………………………………………………………………………
15

 

وظايف بازرسان…………………………………………………………………………………………………………………
16

 

 گزارش حسابرسان
…………………………………………………………………………………………………………
16

 

هدف ها و راه بردهای شرکت    
………………………………………………………………………………….
17

 

اهداف سال مورد گزارش…………………………………………………………………………………………………
18

 

ذخایر شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
19

 

تغییر روش استهلاک
……………………………………………………………………………………………………..
20

 

نرخ استهلاک گیری دارایی ها
………………………………………………………………………………………
21

 

صورت های مالی اسا سی
………………………………………………………………………………………………
22

 

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان…………………………………………………………..
25

 

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی
…………………………………………………………… 29

 

بخش دوم :نمودارهای شرکت
……………………………………………………………………………………
30

 

بخش سوم :چارت های سازمانی…………………………………………………………………………………
36

 

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت……………………………………….
44

 

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات
…………………………………………………………….. 45

 

وظایف و مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………….
46

 

وظايف انباردار:………………………………………………………………………………………………………………….
49

 

واحد هزینه های سرمایه ای……………………………………………………………………………………………
50

 

رويه های واحد خزانه داری…………………………………………………………………………………………….
50

 

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت…………………………………………………………………………
53

 

واحد هزینه های جاری
………………………………………………………………………………………………….
54

 

حقوق و فوق العاده ها……………………………………………………………………………………………………..
55

 

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………..
56

 

واحد دارايي ها…………………………………………………………………………………………………………………
60

 

واحد ترازنامه…………………………………………………………………………………………………………………….
61

 

واحد بايگاني
……………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد خسارت
:…………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد اصلاح و نگهداری حسابها
…………………………………………………………………………………….
62

 

معین حسابها  و اسناد
پرداختنی غیر تجاری………………………………………………………………..
65

 

واحدبودجه  
……………………………………………………………………………………………………………………
67

 

          فصل دوم(
عملیات حسابداری شرکت )

 

بخش اول :حسابداری شرکت…………………………………………………………………………………….
71

 

اداره در یافت ها
……………………………………………………………………………………………………………..
72

 

ثبت نام تلفن
…………………………………………………………………………………………………………………..
72

 

دائری تلفن
………………………………………………………………………………………………………………………
72

 

استرداد وجوه تلفن
…………………………………………………………………………………………………………
72

 

تها تر کردن تلفن……………………………………………………………………………………………………………..
73

 

تبدیل تلفن ویژه به عادی………………………………………………………………………………………………..
73

 

صدوری ( لیست درامد)…………………………………………………………………………………………………..
73

 

وصولی  مشترکین مراکز
کم ظرفیت
……………………………………………………………………………
74

 

وصولی مشترکین شیراز………………………………………………………………………………………………….
74

 

در آمد های شرکت
………………………………………………………………………………………………………..
75

 

درآمد های اختصاصی
…………………………………………………………………………………………………….
75

 

اداره پرداخت ها……………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد انبار ها……………………………………………………………………………………………………………………..
77

 

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد سرمایه ای…………………………
……………………………………………………………………………….
80

 

واحد جاری ……………………………….
……………………………………………………………………………….
82

 

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………..
82

 

طرح های جاری…………………………………………………………………………………………………………….
84

 

سایرهزینه های شرکت
………………………………………………………………………………………………..
85

 

اداره تمرکز حسابها………………………………………………………………………………………………………..
85

 

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده
………………………………………………………………………….
86

 

سرقت دارایی…………………………………………………………………………………………………………………
89

 

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
89

 

ضبط ضمانتنامه
…………………………………………………………………………………………………………..
90

 

پیش پرداخت
……………………………………………………………………………………………………………….
91

 

حسابهای شهرستان
……………………………………………………………………………………………………..
91

 

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران………………………………………..
94

 

تائیدیه مدیران شرکت
…………………………………………………………………………………………………
98

 

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

 

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..
101

 

کلام آخر 
……………………………………………………………………………………………………………………….
103

 

انتقادات و پیشنهادات
………………………………………………………………………………………………….
104

 

 

 

پيشگفتار

 

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در درمرکز
مخابرات استان فارس  به مدت 240 ساعت کارآموزی
، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات
مسئولين درمرکز مخابرات استان فارس كمال تشكر رادارم .

 

مقدمه:

 

اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم
نيك می بينيم يكی از مهمترين فرازهای زندگی بشری 
موضوع ارتباط و چگونگی ايجاد آن بوده است اين موضوع برای مردم جوامع به ويژه
حاكمان و دولت ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پيام از طريق پيك های تيزرو
و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و يا در زمانهای دورتر كه پيام به صورت فوری بود با
آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با
ديگر طايفه ها و قبائل همسايه ارتباط بر قرار می کردند اين ها همه حكايت از اهميت وجود
ارتباط و اطلاع رساني دارد كه به عنوان يكي از جمله نيازهای اساسی جوامع انسانی به
شمار می رود بشر چون نياز داشته كه بتواند پيام را به موقع ارسال نمايد هميشه در تلاش
بوده است تا بتواند ابزار و تجهيزات پيام رسانی راتوسعه و تكميل نمايد تا روش برقراری
ارتباط و پيام رسانی آسانتر و راحت تر شوداين است كه روز به روز توانست در جهت نيل
به خواسته اش که  همانا پيشرفت در ابزارهای
ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اينكه توانست ابزارهای نوين را جايگزين
وسايل قبلی خود نمايد.

 

امروزه شاهد اين تحولات چشمگير و حيرت آور ارتباطات مخابراتی
در جوامع جهانی هستيم وجود ارتباطات اينترنت ، ماهواره و بسياری از امكانات مدرن مخابراتی
همه از پيشرفت های تكنولوژی و فن آوريهای مخابراتی خبر می دهند.

 

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه
آن بتوانند با  مخابرات استان فارس و نحوه عملیات
حسابداری آن و همچنین وظایف  قسمت های مختلف
مالی این شرکت اشنا شوند.  

 

فصل اول

 

( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :

 

کلیات

 

تعریف مخابرات

 

     مقصود از مخابرات،
انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله
سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.

 

تاریخچه مخابرات ایران

 

       وزارت پست
و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت
ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است.
این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند
و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار
مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی
بر عهده دارد.

 

    وزارت تلگراف
در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله
بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به
امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.

 

  شرکت تلفن ایران
در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می
شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه
هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

 

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد . 
پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت .

 

تشکیلا ت کنونی :

 

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست
و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت
کشور نیز راه یافته است .

 

  اکنون وزارت پست
و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است .

 

  معاونان وزیر در
هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور
پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون
آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :

 

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ،
دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .

 

        شرکتها ،
سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:

 

الف ) شرکتهاومراکز:

 

1.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران    

 

2.شرکت مخابرات ایران

 

3.شرکت پست بانک

 

4.شرکت فدلات هواپیمایی پیام

 

5.مرکزسنجش ازراه دورایران

 

6.اداره کل ارتباطات رادیویی

 

ب)موسسات ومراکزآموزشی:

 

1.دانشکده مخابراتی

 

2.مرکزتحقیقات مخابرات ایران

 

3.مرکزآموزش شرکت پست

 

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:

 

1.شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران

 

2.شرکت صنایع ارتباط راه دور

 

3.شرکت کابلهای شهید قندی

 

4.شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران

 

تاریخچه مخابرات در استان فارس

 

            تاریخ
ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی
بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ،
کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . 
در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و
راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم
می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین
اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود .کل شماره
های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود،
که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با
پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در
توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت
تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای  قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات  شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه
واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات
مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی
جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف
وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت
از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید.

 

نوع شرکت

 

     شرکت مخابرات
یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر 6مدیریت مخابرات شهرستان و 17 اداره مخابرات
را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان
انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران
مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.

 

        شخصیت حقوقی

 

 شرکت دارای شخصیت
حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.

 

مدت شرکت

 

   مدت شرکت از تاریخ
تاسیس نامحدود است.

 

موضوع فعالیت های شرکت

 

     طبق ماده
15 اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات
و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن
اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس
شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در
مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.

 

اساسنامه شرکت

 

      اساسنامه شرکت
های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ 1/11/1374 به تصویب کمسیون مشترک امور اداری
و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است  و در تاریخ 4/11/74مورد تأیید شورای نگهبان واقع
شده است . همچنین در تاریخ 8/11/74توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال
ودر تاریخ 11/11/1374 جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.

 

 

 

استفاده کنندگان صورت های مالی

 

1-    هیأت مدیره
شرکت

 

2-    مجمع عمومی
شرکت

 

3-    وزارت اقتصاد
ودارایی

 

وضعیت اشتغال شرکت

تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:

شرح

سال86

سال85

کارکنان شاغل در ابتدای سال   
کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات
کارکنان استخدامی      
کارکنان بازگشت به کار 
کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی
کارکنان باز خریدی      
کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده

2408
16
0
2
(15)
(3)
(156)

2465
12
10
4
(8)
(2)
(83)

 
کارکنان در پایان سال

 
2252

 
2408

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع

      در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :

1- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های
بدهکار و بستانکارانجام شود .

2- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز
استان ارسال گردد .

3- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان
و توتبع بررسی و حل و فصل گردد .

4- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و
صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان
ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود
داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به
بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.

ارکان شرکت

    1- مجمع عمومی

    2- هیات مدیره ومدیرعامل

    3- بازرس(حسابرس)

مجمع عمومی شرکت

   مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:

1-    وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)

2-    رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)

3-    اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)

 نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون
یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد.

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است

1-    مجمع عمومی عادی

2-    مجمع عمومی فوق العاده

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

     جلساتمجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون
رسميت خواهد يافت وكليه تصميمات با اكثر  آرا معتبر خواهدبود.در جلسات يكنفر از
طرف مجمععمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد. شرکتمكلف است صورت جلسات مجمع عمومی
صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظنمايد. در مجمع به غير ازآنچه كه در دستور جلسه تعيين شده تصميمی اتخاذ
نخواهد شد. 

     مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت
رسيدگیبه تراز نامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگی به بودجه شركت تشكيل می ‌گردد و
تا موقعیكه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمی اتخاذ نشده بدون احتياج به
دعوت درروزهای بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت.دستور جلسه مجمع عمومی كه از طرف
دعوت كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل ازتاريخ انعقاد جلسه بایدضميمه دعوت
نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستادهشود.

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

     مجمع عموميفوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل
و يا با تقاضای كتبی هر يك از بازرسان از وزير پست و تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت
وی تشكيلمی ‌گردد. وزير پست و تلگراف و تلفن نيز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده
رادعوت نمايد. 

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن
اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما
قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 110

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس گزارش کارورزی رشته حسابداری گزارش کارورزی گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

 • تحقیق بررسی مديريت خانواده از دیدگاه های مختلف

  پاورپوینت مديريت خانواده,تحقیق آماده در مورد مديريت خانواده,تحقیق در موردمديريت خانواده,تحقیق مديريت خانواده,دانلود تحقیق در مورد مديريت خانواده,دانلود تحقیق مديريت خانواده,دانلود مقاله مديريت خانواد,دانلود مقاله مديريت خانواده,مديريت خانواده تحقیق بررسی مديريت خانواده از دیدگاه های مختلف رفتن به سایت اصلی…

 • جزوه طراحی فضاهای شهری

  اصول طراحی فضاهای شهری,پاورپوینت طراحی فضاهای شهری,تحقیق طراحی فضاهای شهری,جزوه طراحی فضاهای شهری,راهنمای طراحی فضاهای شهری,راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران,طراحی فضاهای شهری,مقاله طراحی فضاهای شهری دانلود جزوه طراحی فضاهای شهری دانلود فایل دانلود جزوه طراحی فضاهای شهری،در قالب word…

 • تحقیق تاریخچه مشاوره

  تاریخچه مشاوره,تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران,تاریخچه مشاوره خانواده,تاریخچه مشاوره خانواده در ایران,تاریخچه مشاوره در اسلام,تاریخچه مشاوره در ایران,تاریخچه مشاوره در ایران و جهان,تاریخچه مشاوره در جهان,تاریخچه مشاوره شغلی,تاریخچه مشاوره و راهنمایی تحقیق تاریخچه مشاوره رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق…

 • جزوه زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  جزوه زبان تخصصی,جزوه زبان تخصصی ارشد,جزوه زبان تخصصی برای کنکور,جزوه زبان تخصصی کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی ارشد,دانلود جزوه زبان تخصصی کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی یراي کنکور جزوه زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • تحقیق جایزه نوبل فیزیک سال 2016 میلادی

  آشنایی با جایزه نوبل فیزیک سال 2016,تحقیق جایزه نوبل فیزیک 2016,تحقیق جایزه نوبل فیزیک سال 2016,جایزه نوبل فیزیک 2016,جایزه نوبل فیزیک سال 2016,دانلود جایزه نوبل فیزیک 2016,مقاله جایزه نوبل فیزیک 2016,مقاله جایزه نوبل فیزیک سال 2016 دانلود تحقیق جایزه نوبل…

 • گزارش کار آزمایش هیدرومتری

  دانلود رایگان گزارش کار آزمایش هیدرومتری,دانلود گزارش کار آزمایش هیدرومتری,گزارش کار آزمایش هیدرومتری,گزارش کار آزمایش هیدرومتری خاک,گزارش کار آزمایش هیدرومتری رایگان,گزارش کار آزمایش هیدرومتری مکانیک خاک,نمونه گزارش کار آزمایش هیدرومتری گزارش کار آزمایش هیدرومتری رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش…

 • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد خودكار شش گوش

  دانلود طرح توجیهی توليد خودكار شش گوش,دانلود طرح توليد خودكار شش گوش,طرح توجیهی توليد خودكار شش گوش,طرح توليد خودكار شش گوش,گزارش امكان سنجي طرح توليد خودكار شش گوش,مطالعات امكان سنجي طرح توليد خودكار شش گوش دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي…

 • تحقيق رابطه افسردگي با عوامل خانوادگي در دانشجويان دختر رشته حسابداري

  افسردگي,تحقيق,تحقيق رابطه افسردگي با عوامل خانوادگي در دانشجويان دختر رشته حسابداري,دانلود تحقيق,دختران رشته حسابداري,روانشناسي,كار تحقيقي,ميزان افسردگي دختران دانشجو دانلود تحقيق رابطه افسردگي با عوامل خانوادگي در دانشجويان دختر رشته حسابداري دانلود فایل بيان مسئله:مقدمه:ابعاد وجودي انسان بسيار گسترده و پيچيده…

 • تحقیق مزایای بیوپلیمر

  تحقیق مزایای بیوپلیمر مزایای بیوپلیمر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مزایای بیوپلیمر،در قالب word قابل ویرایش و در 81 صفحه.توضیحات:پلیمر های متداول امروزی از نفت خام ساخته می شوند كه با توجه به محدود بودن منابع نفتی باید به…

 • تحقیق ریخته‌ گری فشار پایین در قالب‌ های دائمی

  پروژه ریخته‌ گری فشار پایین در,تحقیق در مورد ریخته‌ گری فشار پایین در قالب‌های دائمی,دانلود تحقیق ریخته‌ گری فشار پایین در قالب‌های دائمی,دانلود رایگان تحقیق ریخته‌ گری فشار پایین در قالب‌های دائمی,ریخته‌ گری فشار پایین در قالب‌های دائمی تحقیق ریخته‌…

 • تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن- فولاد با استفاده از CFRP

  پاورپوینت مقاوم سازي تير مركب,تحقیق مقاوم سازي تير مركب,تحقیق مقاوم سازی با استفاده از CFRP,فولاد,فولاد با استفاده از CFRP,مقاله مقاوم سازي تير مركب,مقاوم سازي تير مركب,مقاوم سازي تير مركب بتن,مقاوم سازی با استفاده از CFRP تحقیق مقاوم سازي تير مركب…

 • حسابداري صنعتي 1

  اصول حسابداری صنعتی,پروژه حسابداری,تحقيق حسابداري,تراز نامه,جزوه حسابداری صنعتی 1,حسابداري,حسابداري صنعتي,حسابداری صنعتی,دانلود تحقيق,سود و زيان انباشته,صورت سود و زيان,صورت مالي,كار تحقيقي حسابداري دانلود حسابداري صنعتي 1 دانلود فایل بخشی از متن:سيستم حسابداري مديريت:حسابداري بهاي تمام شده يا به بيان بهتر بهاء…

 • تحقیق ولايت و حكومت الهي

  تحقیق ولايت و حكومت الهي ولايت و حكومت الهي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ولايت و حكومت الهيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 240بخشی از متن تحقیق:1- انواع مالكيت:الف) حقيقي: فقط از آن خداست.ب) قراردادي: مانند ماليكت…

 • تحقیق تاريخچه سينما

  پایان نامه تاريخچه سينما,پروژه تاريخچه سينما,پروژه در مورد تاريخچه سينما,تاريخچه سينما,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد تاريخچه سينما,دانلود تحقیق تاريخچه سينما,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه سينما,مقاله تاريخچه سينما,مقاله در مورد تاريخچه سينما تحقیق تاريخچه سينما رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق تحليل پايداري شيرواني‌ هاي سد مخزني كشكسراي مرند

  تحقیق تحليل پايداري شيرواني‌ هاي سد مخزني كشكسراي مرند تحليل پايداري شيرواني‌هاي سد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تحليل پايداري شيرواني‌هاي سد مخزني كشكسراي مرند،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمشخصات مدلمشخصات هيدروليكيمشخصات هندسي طرحمشخصات…

 • تحقیق مباني اتحاد ملي و انسجام اسلامي

  اسلامی,انسجام,حوزه,وحدت تحقیق مباني اتحاد ملي و انسجام اسلامي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مباني اتحاد ملي و انسجام اسلامي،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيدهمقدمهمباني اتحاد و انسجام از منظر عقلصفات ياران پيامبر(ص)عبرت از سرنوشت…

 • پاورپوینت چدن

  با فرمتppt,پاورپوینت,پاورپوینت آماده,پاورپوینت آماده مهندسی مواد چدن,پاورپوینت چدن,تحقیق چدن,چدن,دانلود power point چدن,دانلود پاورپوینت چدن,دانلود پاورپوینت در مورد چدن,دانلود تحقیق چدن,دانلود رایگان پاورپوینت چدن,رایگان,علم مواد پاورپوینت چدن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت چدنقالب بندی: پاورپوینت ( قابل ویرایش )تعداد اسلاید:…

 • پلان معماري اتوكد طرح 22

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 22 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 22 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • تحقیق تاريخ تحول حقوق بين الملل

  آشنایی با تاريخ تحول حقوق بين الملل,بررسی تاريخ تحول حقوق بين الملل,تاريخ تحول حقوق بين الملل,تحقیق تاريخ تحول حقوق بين الملل,تحقیق تحول حقوق بين الملل,تحول حقوق بين الملل,جزوه تاريخ تحول حقوق بين الملل,مقاله تاريخ تحول حقوق بين الملل دانلود تحقیق…

 • مطالعه امكان سنجي مقدماتي طرح اوليه محصولات سبز چاي

  امکانسنجی طرح محصولات سبز چاي,تولید طرح محصولات سبز چاي,طرح توجیهی محصولات سبز چاي,طرح محصولات سبز چاي,گزارش امکانسنجی طرح محصولات سبز چاي,گزارش مطالعات طرح محصولات سبز چاي,محصولات سبز چاي,مطالعات طرح محصولات سبز چاي دانلود مطالعه امكان سنجي مقدماتي طرح اوليه محصولات…

 • جزوه اکولوژي زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت

  جزوه اکولوژي زراعی ارشد,جزوه اکولوژي زراعی برای کنکور,جزوه اکولوژي زراعی رشته زراعت,جزوه اکولوژي زراعی کنکور,دانلود جزوه اکولوژي زراعی,دانلود جزوه اکولوژي زراعی ارشد,دانلود جزوه اکولوژي زراعی کنکور جزوه اکولوژي زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه اکولوژي زراعی…

 • تحقیق میکروسکوپ نوری

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد میکروسکوپ نوری,پاورپوینت میکروسکوپ نوری,تحقیق میکروسکوپ نوری,دانلود پاورپوینت در مورد میکروسکوپ نوری,دانلود پاورپوینت میکروسکوپ نوری,دانلود تحقیق میکروسکوپ نوری,دانلود رایگان پاورپوینت میکروسکوپ نوری,میکروسکوپ نوری تحقیق میکروسکوپ نوری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق میکروسکوپ نوریقالب بندی: فایل ورد…

 • انواع هورمون‌ها و رژیم غذایی و دارویی ورزشکاران

  انواع هورمونها در بدن,بررسی داروهای چاقی و لاغری,تاثی,تحقيق رشته تربيت بدني,تحقیق پیرامون دوپینگ,تحقیق پیرامون رژیم غذایی,تركيب شيميايي هورمونها,تقسيم بندي هورمونها,دانلود تحقيق,رژیم غذایی ورزشکاران,كار تحقيقي تربيت بدني,هورمونها دانلود انواع هورمون‌ها و رژیم غذایی و دارویی ورزشکاران دانلود فایل بخشی از متن:هورمونها…

 • ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران

  تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات,تحقیق پیرامون ارزيابي كيفيت خدمات,دانلود تحقیق ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران,دانلود تحقیق ارزیابی کیفیت,دانلود تحقیق پیرامون ارزیابی کیفیت خدمات دانلود ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران دانلود فایل…

 • ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسك

  اثرگذاری مهندسی ارزش بر ریسك پروژه‌ها,تحلیل و مدیریت ریسك,مزایا,معایب و محدودیت‌های استفاده از مدیریت ریسك در مهندسی ارزش,مهندسی ارزش,نحوه محاسبه ریسك در كارگاه‌های مهندسی ارزش,نقش ابزارهای ریسك در فرآیند مهندسی ارزش دانلود ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده…

 • پاورپوینت شهر و شهرک های جدید

  پاورپوینت شهرک های جدید,پاورپوینت شهرهای جدید,تحقیق شهرک های جدید,تحقیق شهرهای جدید,شهرک های جدید,شهرهای جدید,معماری شهرک های جدید,معماری شهرهای جدید,مقاله شهرک های جدید,مقاله شهرهای جدید دانلود پاورپوینت شهر و شهرک های جدید دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع شهر و شهرک…

 • تحقیق مدل برتر EFQM

  پاورپوینت مدل EFQM,پروژه آماده در مورد مدل EFQM,پروژهمدل EFQM,تحقیق آماده در مورد مدل EFQM,تحقیق مدل EFQM,دانلود تحقیق در مورد مدل EFQM,دانلود تحقیق مدل EFQM,مدل EFQM,مقاله در موردمدل EFQM,مقاله مدل EFQM تحقیق مدل برتر EFQM رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي

  اصل 171 قانون اساسي,بررسی مسئوليت مدني قاضي,پایان نامه مسئوليت مدني قاضي,تحقیق مسئوليت مدني قاضي,مسئوليت مدني قاضي,مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي,مسئوليت مدني قاضي در قانون اساسی,مقاله مسئوليت مدني قاضي دانلود تحقیق تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل…

 • تحقیق ارزیابی و انتخاب استراتژیک

  ارزیابی,استراتژیک,بررسی,تحقیق,وانتخاب دانلود تحقیق ارزیابی و انتخاب استراتژیک دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی و انتخاب استراتژیک،در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمدیریت دانش به عنوان یک انتخاب استراتژیکاستراتژی کدگذاریاستراتژی شخصی سازیعوامل موثر در انتخاب یک استراتژیک…

 • تحقیق طراحي سازه هاي فضايي براي نمايشگاه هاي موقت

  سازه,طاحی,فضایی,موقت,نمایشگاه تحقیق طراحي سازه هاي فضايي براي نمايشگاه هاي موقت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراحي سازه هاي فضايي براي نمايشگاه هاي موقت،در قالب word و در 106 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيش گفتارمقدمهمطالعات و تحقيقات اوليه     -…

 • تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه

  آشنایی با گنبدهای اسلامی,انواع گنبدهای اسلامی,پاورپوینت گنبدهای اسلامی,پایان نامه گنبدهای اسلامی,پروژه گنبدهای اسلامی,تحقیق گنبدهای اسلامی,عکس گنبدهای اسلامی,گنبدهای اسلامی,گنبدهای اسلامی چیست,معماری گنبدهای اسلامی,مقاله گنبدهای اسلامی تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • تحقیق زندگي نامه انيشتين

  تحقیق زندگي نامه انيشتين انيشتين رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق زندگي نامه انيشتينقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 25بخشی از متن تحقیق:سالشمار زندگى اينشتين۱۸۷۹- تولد: ۱۴ مارس اولم (آلمان)۱۸۹۴- ترك تحصيل بعد از گذراندن يك ترم در…

 • اصول دین

  اصول دین دانلود اصول دین دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: اصول دین

 • تحقیق ويگوتسكي

  تحقیق ويگوتسكي ويگوتسكي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ويگوتسكيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 29 بخشی از متن تحقیق:ويگوتسكي در پنجم نوامبر 1896 در شهر اورشا (ORSHA)در بخش  شمالي جمهوري بلوورس ، روسيه در يك خانواده متوسط…

 • پاورپوینت لیستریوز گوسفند

  بیماری های چشمی گوسفندان,درمان سرفه گوسفندان,درمان سنوروس سربرالیس,درمان گیجی گوسفندان,علایم لیستریوز,علت فلج شدن گوسفندان,لیستریا,لیستریوز در بارداری پاورپوینت لیستریوز گوسفند رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع لیستریوز گوسفند،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:کلیاتعامل بیماری طرز…